Ενημέρωση αναφορικά με την Επεξεργασία
Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GALAXY COSMOS MEZZ

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία GALAXY COSMOS MEZZ PLC (εφεξής «Εταιρεία»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ), το ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι ή υπήρξε Μέτοχος της Εταιρείας, οποιονδήποτε έχει δικαίωμα ψήφου, τους αντιπροσώπους αυτών, καθώς και τους εκπροσώπους Μετόχων ή άλλως ασκούντων το δικαίωμα ψήφου εκπροσωπώντας νομικά πρόσωπα (εφεξής για τους σκοπούς της παρούσας έκαστος από τους ανωτέρω «Μέτοχος») ότι η ίδια ως εκδότρια των μετοχών ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα πρόσωπα αυτά λόγω της ιδιότητάς τους ως Μετόχων της Εταιρείας, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Ι. Τι δεδομένα συλλέγουμε:

 

α)    Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή ισοδύναμο έγγραφο, στοιχεία διαβατηρίου, ΑΦΜ, επάγγελμα και υπηκοότητα

β)     Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό

γ)     Αριθμός και κατηγορία μετοχών.

δ)     Αριθμός Μερίδας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

ε)       Δεδομένα στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της  μετοχικής σχέσης όπως ενδεικτικά σχετική αλληλογραφία.

στ)     Δεδομένα από την άμεση ή δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση και την σχετική ψηφοφορία. Ειδικά δε στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, δεδομένα σχετικά με την εγγραφή και χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπως ενδεικτικά, δεδομένα ταυτοποίησης και σύνδεσης, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address), καθώς και δεδομένα από την  ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας .

ζ)       Δεδομένα ήχου από τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης

ΙΙ. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας:

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από τον Μέτοχο ή από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Δεδομένα, όπως αυτά που αφορούν την συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση συλλέγονται κατά περίπτωση από τον εκάστοτε ασκούντα χρέη Γραμματειακής υποστήριξης της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις που ο Μέτοχος ορίζει Αντιπρόσωπο για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οφείλει να τον ενημερώσει για την παροχή των στοιχείων ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας του στην Εταιρεία και για την επεξεργασία στην οποία θα προβεί η τελευταία, πριν την παροχή αυτών.

ΙΙΙ. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:

α)   την ταυτοποίηση του Μετόχου,

β)   την επικοινωνία με τον Μέτοχο,

γ)   τον έλεγχο της δυνατότητας και της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων των Μετόχων σύμφωνα με τη νομοθεσία (ενδεικτικά, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση, κατάσταση Μετόχων, τήρηση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις),

δ)   την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των Μετόχων της,

ε)   τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της, περιλαμβανομένης της κατάρτισης και επικαιροποίησης του μετοχολογίου της,

στ)     την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας,

ζ)    την τήρηση ιστορικού αρχείου Μετόχων της Εταιρείας.

  1. IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

α)   Οι Λειτουργοί της Τράπεζας Alpha Bank A.E. στην οποία η Εταιρεία έχει αναθέσει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την τήρηση του μετοχολογίου.

β)   Φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, εταιρίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), δικηγόροι και δικηγορικές εταιρίες, ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρίες.

γ)   Η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

δ)   Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους (ενδεικτικά Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

ε)   Λοιποί Μέτοχοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

 

  1. V. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ο.Χ. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό:

 

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Μετόχου σε χώρες εκτός Ε.Ο.Χ. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό για τους ακόλουθους λόγους:

α)   εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης,

β)   εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας,

γ)   εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση, ή

δ)   στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό,
  • ο Μέτοχος έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου,

Για την εκπλήρωση των υπό γ) ή δ) ανωτέρω υποχρεώσεων ενδέχεται η Εταιρεία να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του Μετόχου σε αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

  1. VI. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα:

Τα κατά τα ανωτέρω υπό I προσωπικά δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία μέχρι τη συμπλήρωση του εκάστοτε κατά νόμο χρονικού διαστήματος γενικής παραγραφής για την προστασία των εννόμων συμφερόντων και την άσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα του Μετόχου που περιλαμβάνονται στα πρακτικά των κάθε μορφής Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας όπως και στο μετοχολόγιο αυτής, τηρούνται για πάντα στο ιστορικό της αρχείο.

VII. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ το υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση:

α)   Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).

β)   Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ)   Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού)

δ)   Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης).

ε)   Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας (δικαίωμα στη λήθη).

στ)     Να ζητήσει από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει σε      οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

 

Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήματος Μετόχου για περιορισμό της επεξεργασίας ή για διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μετοχικής ιδιότητας ή/και την κατοχή δικαιώματος ψήφου, για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως Μετόχου της Εταιρείας ή/και ως έχοντος δικαίωμα ψήφου, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της έναντι των Μετόχων της.

Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων Μετόχου, εάν αυτά είναι αναγκαία προς τον σκοπό τήρησης ιστορικού αρχείου Μετόχων (υπό ΙΙΙ ζ), καθώς και εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εν γένει ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

VIIΙ. Πώς μπορεί ο Μέτοχος να ασκήσει τα δικαιώματά του:

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VII δικαιωμάτων, ο Μέτοχος μπορεί να απευθύνεται στην GALAXY COSMOS MEZZ PLC:

Επιπλέον, ο Μέτοχος δύναται να εκτυπώσει μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας https://www.galaxycosmosmezz.com/  το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων και να το αποστείλει συμπληρωμένο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς:

GALAXY COSMOS MEZZ PLC

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία

EMAIL: info@galaxycosmosmezz.com

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Μέτοχο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός του, το οποίο όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Μέτοχο σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και επίσης θα τον πληροφορεί για τους λόγους της παράτασης.

Εάν η Εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Μετόχου, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα του Μετόχου είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται να επιβάλει εύλογο τέλος στον Μέτοχο, ενημερώνοντάς τον σχετικά είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

ΙΧ. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα του Μετόχου;

Η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Μετόχων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Χ. Υποβολή καταγγελιών

Ο Μέτοχος έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

GALAXY COSMOS MEZZ PLC

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία

TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +357 22 022 882

EMAIL: info@galaxycosmosmezz.com 

ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK

Για την GALAXY COSMOS MEZZ PLC

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημίου 43, 105 64 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 210 326 6953

EMAIL: contact-DPO@alpha.gr