Έντυπο Γνωστοποίησης

Το έντυπο γνωστοποίησης δικαιωμάτων ψήφου στην Galaxy Cosmos Mezz Plc, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, υποβάλλεται ψηφιακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση για θέματα Ενημέρωσης Μετόχων (παραπέμπουμε στην ενότητα “Επικοινωνία”)